شرح وظایف اداره امور حقوقی و قراردادها در مرکز کار ایران:

 

۱-تنظیم و انعقادقرارداد با اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی).

۲-شرکت در کمیته قراردادها ،کمیسیون مناقصات و مزایدها واظهارنظر در چارچوب قوانین و مقررات وآیین نامه مربوطه مرکز کار ایران.

۳-مشاوره و ارشاد ارباب رجوع، اساتید و کارکنان مرکز کار ایران.

۴-انجام مکاتبات با مراجع قضایی در موارد نیاز.

۵-اقامه دعاوی مرکز کار ایران و دفاع از دعاوی مطروحه علیه مرکز کار ایران در تمامی مراجع (اعم از قضایی یا غیر قضایی) ودرتمامی مراحل دادرسی.

۶-ارائه مشاوره برای تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز مرکز کار ایران.

۷-ایجاد آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات.

۸-پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال اموال مرکز کار ایران و اخذ سند مالکیت.

۹-برگزاری و نظارت بر امور مربوط به مناقصات و معاملات مرکز کار ایران.

۱۰-مشاوره و ارائه راهنمایی حقوقی به واحدهای مختلف مرکز کار ایران.

۱۱-انجام کلیه اموری که توسط مقام مافوق در چارچوب وظایف مربوطه محول می گردد.

۱۲-حضور نماینده حقوقی در شورای اداری و مالی، کمیته ناظر بر نشریات، هیات ناظر بر کرسی های آزاد اندیشی، هیات تخلفات اداری وکمیته انضباطی کارکنان.

۱۳-نماینده رئیس مرکز کار ایران در جلسات مناقصات دفتر فنی مرکز کار ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org