شرح وظایف اداره پشتیبانی در مرکز کار ایران:

 

۱-نظارت بر امور کارپردازی و ایجاد هماهنگی جهت ارتقاء بهره وری

۲-رسیدگی و بررسی اولیه اسناد هزینه تنظیم شده توسط مرکز کار ایران و تایید و ارسال آن به واحد حسابداری.

۳-پیش بینی نیاز واحدهای تحت پوشش در طول سال و درخواست خرید

۴-تنظیم پیش نویس مکاتبات مربوط به امور مختلف و ثبت اسناد و هزینه صادر شده.

۵-هماهنگی با مسئول واحد حسابداری و نظارت بر انجام خرید ها از لحاظ پادار بودن اعتبار و عدم ایجاد تعهدهای بدون پشتوانه اعتباری و مالی و نظارت بر اجرای بخشنامه های واصله در انجام خریدها

۶-نظارت بر تنظیم قراردادها توسط مسئول وارائه گزارش لازم به مسئول مافوق.

۷-نظارت دقیق و کامل بر حسن اجرای برنامه های امور اداری و اجرایی.

۸-نظارت بر حسن اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی واحد.

 ۹-نظارت بر حسن اجرای وظایف واگذاری شرکت های طرف قرارداد.

 

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org