شرح وظایف اداره امور مالی مرکز ایران:

 

۱-اجراي برنامه ­هاي مديريتي نظير سيستم ­هاي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل، حقوق و مزايا و...

۲-اعمال نظارت مالی بر مصرف اعتبارات جاری و اختصاصی از نظر انطباق مخارج با قوانین و مقررات مربوط.

۳-نظارت برحفظ و نگهداری اموال موجود در مرکز کار ایران و ثبت کامل مشخصات و اموال در دفاتر و نگهداری حساب و تهیه آمار های لازم در این زمینه.

۴-تنظیم دفاتر و نگهداری حساب اعتبارات برحسب طبقه بندی های بودجه ای مندرج در قانون بودجه سالانه و سایر طبقه بندیهای بودجه ای مورد نظر دستگاه.

۵-تامین اعتبار کلیه هزینه ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته جاری و اختصاصی.

۶-نظارت بر تحویل و تحول وجوه درآمدها و سایر وجوه.

۷-رسیدگی به اسناد هزینه های مرکز کار ایران در چارچوب قوانین و مقررات.

۸-تهیه گزارشهای مالی ماهانه و سالانه برای معاونت پشتیبانی و امور اداری در صورت درخواست.

۹-انجام سایر امور محوله از طرف معاونت ذیربط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویداد ها

 

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۸۸۶۵۱۴۸۶ (۰۲۱)

ریاست : ۸۸۸۸۳۶۵۳ (۰۲۱)    

دورنگار:  ۸۶۰۸۵۵۱۶ (۰۲۱)

دفتر ونک: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک، پلاک ۲۴۷۵، واحد ۸

Email : Info@IranJobcenter.org